Licenčné podmienky LILKA

I. Vymedzenie pojmov:

 1. Poskytovateľom je spoločnosť ArrowSys s.r.o., IČO 28156609, so sídlom Vožická 1276/6, 390 02 Tábor, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach sp. zn. C 20795;
 2. Koncovým užívateľom je právnická alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá od poskytovateľa alebo od tretej osoby nadobudla v rámci svojej podnikateľskej činnosti licenčný kľúč k softwaru;
 3. Zmluvnými stranami sú poskytovateľ a koncový používateľ;
 4. Softvérom je počítačový program LILKA, AnetCa, EET maloobchod alebo EET veľkoobchod, vrátane všetkých jeho aktualizácií a doplnkov. Všetky tieto softwary boli vyvinuté a sú určené predovšetkým na evidenciu tržieb podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, ďalšie funkcionality softwaru tým však nie sú vylúčené. Jednotlivé funkcionality softwaru sú uvedené na www.arrowsys.cz , www.lilka.cz , www.anetca.cz ;
 5. Zariadením je počítač, tablet, telefón alebo iné podobné elektronické zariadenie, na ktorom je možné pristupovať k softwaru;
 6. Občianskym zákonníkom je zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník;
 7. Autorským zákonom je zákon č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov.

II. Uzavretie licenčnej zmluvy a obsah licencie

 1. Licenčná zmluva medzi poskytovateľom a koncovým užívateľom je uzatvorená okamihom zahájenia inštalácie softwaru (zadaním unikátneho licenčného kľúča) na zariadení. Inštaláciou softwaru súhlasí koncový používateľ bezvýhradne s týmito licenčnými podmienkami, ktoré sú súčasťou licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a koncovým používateľom. Koncový užívateľ prehlasuje, že mal možnosť zoznámiť sa náležite a v plnom rozsahu s obsahom týchto licenčných podmienok ešte pred uzavretím licenčnej zmluvy (tj. Pred inštaláciou softwaru).
 2. Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať k softwaru majetkové práva. Koncový užívateľ získava inštaláciou softwaru nevýhradnú časovo a územne neobmedzenú licenciu na používanie softwaru (resp. K verzii softwaru), ku ktorému si zakúpil licenčný kľúč. Koncový užívateľ môže nadobudnúť licenciu k novej verzii softwaru (upgrade) výhrade na základe úhrady ďalšieho licenčného poplatku podľa cenníka poskytovateľa
 3. Koncový používateľ berie na vedomie, že predmetom licenčnej zmluvy nie je (tj. V cene licencie nie je zahrnutá) jej inštalácia, prispôsobenie softwaru zvláštnym požiadavkám koncového užívateľa (customizácia), nastavenie softwarového prostredia v zariadení koncového používateľa, nastavenie hardwaru koncového používateľa, školenia na používanie softwaru , prevádzka a údržba softwaru. Tieto služby môže poskytovateľ poskytnúť na základe osobitnej zmluvy uzavretej s koncovým užívateľom.

III. Práva a povinnosti koncového uživatele

 1. Koncový používateľ je oprávnený užívať softwar len pre svoju potrebu a len na účel, na ktorý bol určený. Koncový používateľ nie je oprávnený užívať softwar takým spôsobom, ktorý by mal za dôsledok jeho poškodenie.
 2. Koncový používateľ nie je oprávnený akokoľvek do softvéru zasahovať (okrem užívateľského nastavenia), vykonávať na ňom zmeny, vytvárať jeho kópie a rozmnoženiny, tieto kópie a rozmnoženiny alebo napodobeniny ďalej predávať alebo zisťovať zdrojový kód softwaru.
 3. Koncový používateľ nie je oprávnený poskytovať podlicenciu k softwaru, postúpiť licenciu tretej osobe alebo licenciu prenajať.
 4. Koncový používateľ je oprávnený inštalovať softwar iba na jednom zariadení. Koncový používateľ nie je oprávnený inštalovať softwar tak, aby bolo možné užívať ho zároveň niekoľkými koncovými užívateľmi naraz.
 5. Koncový používateľ je oprávnený užívať ochrannej známky vzťahujúce sa k softwaru len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.
 6. Koncový používateľ je povinný zoznámiť sa náležite s fungovaním softwaru. Poskytovateľ nie je zodpovedný za chybné používanie softwaru zo strany koncového používateľa alebo zo strany tretích osôb.
 7. Koncový používateľ plne zodpovedá za používanie softwaru osobami, ktoré boli koncovým používateľom na používanie softwaru poverené alebo ktoré, hoci výslovne nepoverená, software napriek tomu užívajú (napr. Zamestnanci koncového užívateľa). Koncový užívateľ je povinný všetky takéto osoby v používanie softwaru náležite preškoliť a zoznámiť ich s obsahom týchto licenčných podmienok.
 8. Koncový používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je zodpovedný za stav iného softwaru, ktorý koncový užívateľ na svojom zariadení používa (tj. Systémového softwaru a iného aplikačného softwaru) alebo hardwaru (zariadení a ostatných komponentov), ​​na ktorom je softwar prevádzkovaný alebo ktorý je spolu so softwérom používaný. Poskytovateľ zodpovedá iba za funkcionalitu softwéru prevádzkovanom v zariadení, ktoré užíva jeden z požadovaných operačných systémov a ktoré spĺňa odporúčané systémové požiadavky. Poskytovateľ nezodpovedá za funkcionalitu softwéru prevádzkovanom v zariadení, ktoré používa výrobcom naďalej nepodporovaný operačný systém.
 9. Koncový používateľ berie na vedomie, že mu nevyužívaním softwéru alebo využívaním softwaru v obmedzenom rozsahu nevzniká žiadne právo na kompenzáciu, zľavu, či vrátenie ceny licencie.
 10. Koncový používateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi zmenu svojich kontaktných údajov (najmä. Zmenu názvu, sídla, osoby oprávnenej za koncového užívateľa konať, kontaktných osôb, emailu, telefónneho čísla) najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vykonania tejto zmeny.
 11. Koncový uživatel prohlašuje, že na sebe přebírá v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
 12. Koncový používateľ je povinný zálohovať všetky dáta urobená za pomoci softwaru. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti koncového užívateľa, ani za prípadnú stratu získaných dát.

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať, spracovávať a ukladať informácie týkajúce sa využívania a činnosti softwaru jednotlivými koncovými užívateľmi.
 2. Koncový používateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas na zasielanie informácií o softwaru, najmä potom k zasielaniu informácií o novej verzii softwaru (upgrade), o vydanie opravného balíčku alebo o iných obdobných skutočnostiach. Tento súhlas môže byť koncovým používateľom kedykoľvek odvolaný, a to zaslaním písomného oznámenia na adresu obchod@arrowsys.cz.
 3. Koncový používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje koncového používateľa pre účely súvisiace s plnením licenčným zmluvy, a to po celú dobu trvania licenčnej zmluvy a následne 5 rokov po skončení trvania licenčnej zmluvy, ibaže osobitný zákon stanoví lehotu dlhšiu.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny softwaru, ak ide o zvýšenie jeho kvality, zmenu technických parametrov potrebných pre plnohodnotné fungovanie softwaru, zmenu súvisiace so zmenou legislatívy alebo ak ide o grafické úpravy
 5. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť prevádzku softwaru na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu jeh údržby alebo opravy, z dôvodu ochrany dát, z technických dôvodov alebo z iného opodstatneného dôvodu.
 6. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť prevádzku softwaru, ak nebude zo strany koncového používateľa uhradená cena licencie popr. iný splatný finančný nárok poskytovateľa, ak bude software používaný koncovým užívateľom v rozpore s licenčnou zmluvou alebo ak bude mať poskytovateľ dôvodné podozrenie, že je software používaný osobou, ktorá na to nemá patričné ​​oprávnenie (pirátske používanie softwaru). Poskytovateľ je povinný vyzvať písomne ​​koncového užívateľa pred prerušením prevádzky softwaru k náprave a poskytnúť mu na to primeranú lehotu, najmenej však 3 pracovné dni. Poskytovateľ nie je povinný urobiť pred prerušením prevádzky softvéru písomnú výzvu k náprave, ak by bola taká výzva pre poskytovateľov nemožná, ak by bolo zaslanie výzvy spojené s neprimeraným úsilím, ak by bol ohrozený majetok poskytovateľa alebo vlastníctva iných koncových užívateľov, alebo ak by bol ohrozený iný dôležitý záujem poskytovateľa alebo tretích osôb. Poskytovateľ nie je ďalej povinný zaslať výzvu na náprave osobe, u ktorej má dôvodné podozrenie, že užíva software bez patričného oprávnenia (bez licencie). Poskytovateľ je oprávnený požadovať od koncovom užívateľovi náklady na znovuobnovenie prevádzky softwaru.
 7. Koncový používateľ nemá v prípade obmedzenia alebo prerušenia prevádzky softwaru podľa čl. IV. bodu 5. a 6. nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo zľavu z ceny licencie. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu vzniknutú v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzky softwaru.
 8. Poskytovateľ nesie zodpovednosť iba za skutočne vzniknutú škodu koncovému užívateľovi (nie za ušlý zisk koncového užívateľa), ktorú svojím konaním priamo spôsobil, a to do celkovej maximálnej výšky rovnajúcej sa cene uhradenej licencie bez DPH. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia licenčnej zmluvy koncového používateľa alebo za ujmu, na vznik ktorej koncový používateľ prispel.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť považujú najmä vadu prostriedku komunikácie na diaľku (napr. Nefunkčnosť internetového spojenia užívaného poskytovateľom alebo koncovým používateľom) alebo nefunkčnosť systému elektronickej evidencie tržieb zo strany Ministerstva financií SR alebo iných štátnych orgánov.

V. Vady softwaru

 1. Poskytovateľ zodpovedá len za vady softwaru, ktoré má software v čase uzatvorenia licenčnej zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že chybou softwéru je chýbajúce funkcionalita softwaru (kedy software úplne chýba požadovaný funkčný vlastnosť) alebo zlá funkcionalita softwaru (kedy software nevykonáva činnosť požadovaným spôsobom).
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že za chybu softwaru sa nepovažuje najmä nedostatočná kompatibilita softwaru s iným ako požadovaným operačným systémom, nedostatočná kompatibilita softwaru s (iným) aplikačným softwarom, nefunkčnosť alebo obmedzená funkčnosť softwaru v dôsledku technického stavu hardwaru (tj. Zariadení a ostatných komponentov), na ktorom je software prevádzkovaný alebo ktorý je spolu so softwérom používaný, nefunkčnosť alebo obmedzená funkčnosť softwaru v dôsledku užívania takéhoto operačného systému, ktorý už nie je podporovaný jeho výrobcom, nefunkčnosť alebo obmedzená funkčnosť softwaru v dôsledku neodborného zásahu zo strany koncového používateľa alebo tretích osôb, nedostatočná užívateľská prívetivosť softwaru.
 4. Ak zistí koncový používateľ vadu softwaru, je povinný vytknúť ju poskytovateľovi písomne ​​bez zbytočného odkladu po tom, čo jej zistil alebo mohol zistiť, a to zaslaním oznámenia na adresu obchod@arrrowsys.cz. Vadu možno vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzavretia licenčnej zmluvy. Koncový užívateľ je povinný v oznámení o vade uviesť: a) identifikačné údaje koncového používateľa, b) názov softwaru a jeho verziu, c) zakúpený licenčný kľúč k softwaru používateľa, d) primeraný popis vady a spôsob, ktorým sa vada prejavuje.
 5. Poskytovateľ je povinný preveriť vadu softwaru bez zbytočného odkladu. Koncový užívateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť (napr. Vzdialený prístup). Po dobu omeškania koncového používateľa s poskytnutím potrebnej súčinnosti nebeží poskytovateľovi lehota na odstránenie vady softwaru.
 6. Ak je vada softwaru odstrániteľná, je poskytovateľ povinný vadu odstrániť. Koncový používateľ sa v takom prípade vzdáva práva na zľavu softwaru. Poskytovateľ je povinný opraviť vadu softwaru do 14 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia alebo v inej lehote dohodnutej písomne ​​s koncovým užívateľom.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odstraňovať chyby softwaru prostredníctvom tzv. Opravných balíčkov (aktualizáciami softwaru, ktorými budú vady opravené). Jednotlivé opravné balíčky budú koncovým užívateľom dostupné prostredníctvom webových stránok www.arrowsys.cz . Vydaním opravného balíčku uvedeným spôsobom sa považuje vada softwaru za opravenú. Poskytovateľ nezodpovedá za vady softwaru, ktoré sa u koncového užívateľa objavia a ktoré sú zároveň riešené opravným balíčkom.
 8. Ak poskytovateľ neodstráni vadu softwaru ani do 30 dní po tom, čo mu bola koncovým používateľom oznámená, z dôvodu jej neodstrániteľnosti, má koncový používateľ právo na primeranú zľavu z ceny licencie, ak nebránia táto vada používanie softwaru koncovým používateľom. Neodstráni Ak poskytovateľ vadu softwaru v tejto lehote z dôvodu neodstrániteľnosti vady, má koncový používateľ právo od zmluvy odstúpiť, ak nemôže pre ňu koncový používateľ softwar užívať.
 9. V prípade, že bude zistené, že za oznámenú vadu nie je poskytovateľ zodpovedný (neoprávnená reklamácia), je poskytovateľ oprávnený vyúčtovať koncovému užívateľovi vykonanú prácu a náklady, ktoré mu v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou vznikli. Vyúčtovanie sa v takom prípade riadia cenníkom poskytovateľa uverejneným na webových stránka www.arrowsys.cz .Koncový užívateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu za vykonanú prácu a vynaložené náklady najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

VI. Společná ustanovení

 1. Koncový užívateľ je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy len v týchto prípadoch:
  1. neschopnosť poskytovateľa odstrániť neopraviteľnú vadu softvéru v dôsledku ktorej nie je koncový používateľ schopný software užívať podľa čl. V. bodu 8 .;
  2. existencia právnych vád softwaru (tj. existencie práv tretích osôb k softwaru, ktoré sú nezlučiteľné s právami koncového používateľa). V tomto prípade má koncový používateľ právo odstúpiť od zmluvy, neodstráni ak poskytovate právne vady ani 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia koncového užívateľa o existencii právnych vád.
 2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy najmä v týchto prípadoch:
  1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy najmä v týchto prípadoch:
  2. neuhradí-li koncový uživatel cenu licence popř. jiný splatný finanční nárok poskytovatele ani do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele;
  3. ak bude proti koncovému užívateľovi vydané rozhodnutie o úpadku.
 3. Ak odstúpi poskytovateľ od licenčnej zmluvy z dôvodu porušenia povinností koncovým používateľom uvedených v čl. VI. bodu 2. a) alebo z dôvodu nezaplatenia iného splatného nároku poskytovateľa podľa čl. VI. bodu 2. b) týchto licenčných podmienok, nie je poskytovateľ povinný vrátiť koncovému užívateľovi uhradenú cenu licencie. Cena uhradenej licencie sa v takom prípade považuje za zmluvnú pokutu, ktorú koncový používateľ uhradil za porušenie svojich povinností.
 4. Odstúpenie od zmluvy je nutné doručiť výhradne doporučenou poštou, do dátovej schránky alebo e-mailom podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.
 5. Poskytovateľ je oprávnený započítať si jednostranne svoju splatnú pohľadávku oproti pohľadávke koncového používateľa vzniknuté z licenčnej zmluvy.
 6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zmluvnej strany uhradiť taktiež škodu vzniknutú z porušenia povinnosti, ku ktorej sa zmluvná pokuta vzťahuje.
 7. Koncový používateľ berie na vedomie, že software je predmetom ochrany podľa autorského zákona.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy z licenčnej zmluvy vzniknuté medzi poskytovateľom a koncovým užívateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä potom občianskym zákonníkom. Prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné riešiť najskôr vzájomnou dohodou. Ak nebude možné vzájomné spory zmluvných strán vyriešiť dohodou, sú k riešeniu sporov príslušné súdy Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že k riešeniu vzájomných sporov je miestne príslušný súd podľa sídla poskytovateľa.
 2. Zmluvné strany sú oprávnené meniť licenčnú zmluvu obojstrannú písomnou dohodou. Právo poskytovateľa meniť tieto licenčné podmienky za stanovených podmienok jednostranne tým nie je dotknuté. Zmena identifikačných alebo rýdzo technických údajov, ktoré sú obsiahnuté v licenčnej zmluve (názov, sídlo, e-mail, kontaktné osoby, webové stránky poskytovateľa a pod.), Sa nepovažuje za zmenu licenčnej zmluvy (oznámenie o zmene týchto údajov je zmluvná strany jednostranným písomným vyhlásením ). Dojednajú Ak si zmluvné strany písomne ​​iné práva a povinnosti, ako tie ktoré stanovujú tieto licenčné podmienky, majú prednosť tieto osobitné ustanovenia.
 3. Zmluvné strany súhlasia s tým, že tieto licenčné podmienky môžu byť poskytovateľom jednostranne menené. Poskytovateľ bude o zmene licenčných podmienok informovať koncových užívateľov prostredníctvom webových stránok www.arrowsys.cz , kde bude nové znenie licenčných podmienok zverejnené. Koncový používateľ je oprávnený nové znenie licenčných podmienok písomne ​​odmietnuť najneskôr do 14 dní odo dňa uverejnenia nového znenia licenčných podmienok. V takom prípade platia pre koncového užívateľa pôvodné znenie licenčných podmienok.
 4. Písomná forma úkonu je dodržaná, ak je takýto úkon vykonaný v listinnej podobe, ak je zaslaný druhej zmluvnej strane prostredníctvom dátovej schránky, ak je zaslaný e-mailom, faxom alebo podobnú písomne ​​zachytiteľnú formou.
 5. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že sú podnikateľmi a že licenčná zmluva bola uzavretá pri ich podnikateľskej činnosti. Koncový užívateľ prehlasuje, že nie je vo vzťahu k poskytovateľovi slabší zmluvnou stranou podľa občianskeho zákonníka. Vzhľadom na toto zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa pre ich vzájomné práva a povinnosti neuplatnia ust. § 1793, § 1796, § 1799 a ust. § 1800 občianskeho zákonníka.
 6. Potrebné informácie týkajúce sa poskytovateľa, cenníka, softvéru (napr. Technických požiadaviek, opravných balíčkov), licenčných podmienok a pod. Budú sprístupnené prostredníctvom webových stránok www.arrowsys.cz , www.aknetca, www.lilka.cz.
 7. Ak sa stane niektoré ustanovenie licenčnej zmluvy neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nemení táto skutočnosť nič na platnosti, účinnosti a vymáhateľnosti ostatných ustanovení licenčnej zmluvy.
 8. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 2. 10.2016.